Ljubavna poezija

Otrovan san

01/09/2014 prelepapoezija 0

Bejah tada admiral Među katarkama na kojima bukti po jedan meteor, Imađah samo jedan šal, Cipele stare I pod skutom paket sanja, A južni vetrovi, ko španske gitare, Obmotavahu moja putovanja. O to čudno i […]

Biografije pesnika

Rade Drainac – biografija

29/08/2014 prelepapoezija 1

Rade Drainac poezija ⇒ ČITAJ Ra­de Drainac– pe­snik, pri­po­ve­dač, ro­man­si­jer, ese­jist, no­vi­nar (Tr­bu­nje, kod Bla­ca, To­pli­ca, 16.8.1899. – Be­o­grad, 1.5.1943.). Ro­dio se u si­ro­ma­šnoj se­o­skoj po­ro­di­ci Jo­va­no­vi­ća. Otac Ne­delj­ko – sa­mo­u­ki zi­dar, pe­čal­bar, pred­u­zi­mač; maj­ka […]