Epske narodne pesme

Oblak Radosav

01/03/2014 prelepapoezija 4

Poranio Oblak Radosave Niz široko polje Godominsko, Kad je bio nasred Godomina, Sretoše ga dv’je gospođe mlade: Jedno ljuba Bijelić-vojvode, A drugo je Zlatokosić-Pavla; Nose mlade dvoje đece ludo Kad sretoše Đurđevu vojvodu. O skutu […]

Epske narodne pesme

Ženidba Popović Stojana

01/03/2014 prelepapoezija 0

Zaprosio Popović Stojane nadaleko lijepu đevojku, u pitomom Mletku latinskome, u mletačkog kralja Mijaila; prsten stavlja, svadbu ugovara: dok otide dvoru bijelome i pokupi kićene svatove. Dok on dade prsten i jabuku, potrošio tri tovara […]

Epske narodne pesme

Ženidba Đurđa Smederevca

01/03/2014 prelepapoezija 1

Kad se ženi Smederevac Đuro, Na daleko zaprosi đevojku, U lijepu gradu Dubrovniku, U onoga kralja Mijaila, Po imenu Jerinu đevojku. Đuro prosi, kralje mu je daje. Dok isprosi lnjepu đevojku, Stroši Đuro tri tovara […]

Epske narodne pesme

Đurđeva Jerina

01/03/2014 prelepapoezija 2

Pošetala Đurđeva Jerina Ispod grada b’jela Smedereva Pokraj vode tihoga Dunava, A za njome Grgurević Makso, Za Maksimom majka Maksimova Besjedila Đurđeva Jerina: „Moj unuče, nejačak Maksime! „Bi li mene nešto sjetovao? „Ja imadem šćercu […]

Epske narodne pesme

Dioba Jakšića

01/03/2014 prelepapoezija 0

Mjesec kara zvijezdu danicu: „Đe si bila, zvijezdo danice? „Đe si bila, đe si dangubila? „Dangubila tri bijela dana?“ Danica se njemu odgovara: „Ja sam bila, ja sam dangubila „Više b’jela grada Bijograda, „Gledajući čuda […]

Epske narodne pesme

Bolani Dojčin

01/03/2014 prelepapoezija 5

Razbolje se vojvoda Dojčine U Solunu gradu bijelome, Bolovao za devet godina; Pa Soluna ne zna za Dojčina, Oni misle, da je preminuo. To se čudo na daleko čulo, Čak daleko u zemlju Arapsku, Začuo […]

Epske narodne pesme

Orao se vijaše nad gradom Smederevom

01/03/2014 prelepapoezija 0

Orao se vijaše nad gradom Smederevom. Nitkore ne ćaše s njime govoriti, Nego Janko vojvoda govoraše iz tamnice: „Molim ti se, orle, sidi malo niže (Sidi malo niže) da s tobome progovoru. Bogom te brata […]

Epske narodne pesme

Turci u Marka na slavi

21/01/2014 prelepapoezija 2

Boga moli Kraljeviću Marko od godine opet do godine: da proslavi krsno ime krasno, krsno ime, svetog letnog Đurđa, da mu Turci na sveto ne doću. A kad Marku sveti Đurađ dođe, svu gospodu na […]

Epske narodne pesme

Smrt Marka Kraljevića

21/01/2014 prelepapoezija 0

Poranio Kraljeviću Marko u neđelju prije jarkog sunca, Pokraj mora Urvinom planinom. Kada Marko bio uz Urvinu, Poče njemu Šarac posrtati, Posrtati i suze roniti. To je Marku vrlo mučno bilo, Pa je Marko Šarcu […]

Epske narodne pesme

Oranje Marka Kraljevića

21/01/2014 prelepapoezija 0

Vino pije Kraljeviću Marko sa staricom Jevrosimom majkom, a kad su se napojili vina, majka Marku stade besjediti: ,,O moj sinko, Kraljeviću Marko, ostavi se, sinko, četovanja, jer zlo dobra donijeti neće, a staroj se […]

Epske narodne pesme

Marko poznaje očevu sablju

21/01/2014 prelepapoezija 0

Rano rani Turkinja đevojka, Prije zore i bijela dana, Na Maricu bijeliti platno. Do sunca joj bistra voda bila, Od sunca se voda zamutila, Udarila mutna i krvava, Pa pronosi konje i kalpake, Ispred podne […]

Epske narodne pesme

Marko pije uz ramazan vino

21/01/2014 prelepapoezija 0

Car Sulejman jasak učinio: Da s’ ne pije uz ramazan vino, Da s’ ne nose zelene dolame, Da s’ ne pašu sablje okovane, Da s’ ne igra kolom uz kadune; Marko igra kolom uz kadune, […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević ukida svadbarinu

21/01/2014 prelepapoezija 0

Poranio Kraljeviću Marko, poranio niz Kosovo ravno. Kad je bio na vodi Servani, sukobi ga Kosovka devojka, božju pomoć naziva joj Marko: „Božja pomoć, Kosovko devojko!“ Devojka se do zemlje poklanja: „Zdravo da si, delijo […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević u Azačkoj tamnici

21/01/2014 prelepapoezija 0

odlomak… Bože mili! na svem’ tebe vala! Kakav bješe delibaša Marko! Kakav li je danas u tamnici, U tamnici Azačkoj prokletoj! Tamnica je kuća neobična: U tamnici voda do koljena, Od junaka kosti do pojasa; […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Filip Madžarin

21/01/2014 prelepapoezija 1

Vino pije tridest kapetana U Karlovcu bijelome gradu, Među njima Vilip Madžarine, A do njega Zmaj-Despote Vuče, Dokle su se vina napojili I od vina ćeiv zadobili, Pa se vali tridest kapetana, Što je koji […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i soko

21/01/2014 prelepapoezija 0

Razbolje se Kraljeviću Marko Pokraj puta druma junačkoga, Više glave koplje udario, A za koplje Šarca privezao, Još govori Kraljeviću Marko: „Ko bi mene vode napojio, „Ko li bi mi ladak načinio, „Taj bi duši […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i orao

21/01/2014 prelepapoezija 1

Leži Marko kraj druma careva, pokrio se zelenom dolamom, po obrazu srmajli-maramom, čelo glave koplje udario, za koplje je Šarac konjic svezan, na koplju je sura tica orle, širi krila, Marku čini hlada, a u […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Musa kesedžija

21/01/2014 prelepapoezija 1

Vino pije Musa Arbanasa u Stambolu u krčmi bijeloj. Kad se Musa nakitio vina, onda poče pijan besjediti: ,,Evo ima devet godinica kako dvorim cara u Stambolu, ni izdvorih konja ni oružja, ni dolame nove […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Mina od Kostura

21/01/2014 prelepapoezija 0

Sjede Marko s majkom večerati suva hleba i crvena vina; ali Marku tri knjige dođoše: jedna knjiga od Stambola grada; od onoga cara Pojazeta; druga knjiga od Budima grada, od onoga kralja budimskoga; treća knjiga […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Ljutica Bogdan

21/01/2014 prelepapoezija 1

Poranile tri Srpske vojvode Od Kosova uz kršno primorje: Jedno bješe od Prilipa Marko, Drugo bješe Relja od Pazara, Treće bješe Miloš od Pocerja; Udariše pokraj vinograda, Vinograda Ljutice Bogdana. Igra konja Relja od Pazara, […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga

21/01/2014 prelepapoezija 1

Pita majka Kraljevića Marka: „Ja moj sinko, Kraljeviću Marko! „Što ti gradiš mloge zadužbine? „Il’ si teško Bogu zgriješio, „Il’ si ludo blago zadobio?“ Veli njojzi od Prilipa Marko: „Oj Boga mi, moja stara majko! […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i Vuča dženeral

21/01/2014 prelepapoezija 0

Ili grmi, il se zemlja trese? Niti grmi, nit’ se zemlja trese, Već pucaju na gradu topovi, Na tvrdome gradu Varadinu: Šenluk čini Vuča dženerale, Jer Je Vuča šićar zadobio, Tri vojvode Srpske uvatio: Jedno […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i vila

21/01/2014 prelepapoezija 0

Pojezdiše do dva pobratima preko krasna Miroča planine; Ta jedno je Kraljeviću Marko, A drugo je vojvoda Milošu; Naporedo jezde dobre konje, Naporedo nose koplja bojna, Jedan drugom belo lice ljubi, Od milošte do dva […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i brat mu Andrijaš

21/01/2014 prelepapoezija 0

Dva mi sta siromaha dugo vrime drugovala, Lipo ti sta drugovala i lipo se dragovala, Lipo plinke dilila i lipo se razdiljala, I razdiliv se, opet sazivala. Već mi nigda zarobiše tri junačke dobre konje, […]

Epske narodne pesme

Marko Kraljević i beg Kostadin

21/01/2014 prelepapoezija 0

Konje jašu do dva pobratima, Beg Kostadin i Kraljević Marko, Beg Kostadin besedio Marku, „Pobratime, Kraljeviću Marko, Da ti meni o jeseni dođeš, O jeseni, o Dmitrovu danku, A o mome krsnome imenu, Pa da […]

1 2 3 4 5